Forum de Projet Homère

Forum lié au site Projet Homère sur la langue grecque

Bienvenue sur le forum de Projet Homère !!!!! Ceux qui désirent participer sont priés de s’inscrire

ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΓΑΙΑΣ & ΦΥΣΕΩΣ

Helene
Helene
Admin
Admin

Messages : 6232
Date d'inscription : 12/04/2012
Localisation : Athènes- Grèce

ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΓΑΙΑΣ & ΦΥΣΕΩΣ Empty ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΓΑΙΑΣ & ΦΥΣΕΩΣ

Message  Helene le Dim 16 Aoû - 7:02Απαγγέλει ο Ραδάμανθυς Αναστασάκης.
Ἐπεξεργασία & Δημιουργία ταινίας : Ἑλένη Κεμικτσή


ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΓΑΙΑΣ

Γαῖα θεά, μῆτερ μακάρων θνητῶν τ᾽ ἀνθρώπων, παντρόφε, πανδώτειρα, τελεσφόρε, παντολέτειρα, αὐξιθαλής, φερέκαρπε, καλαῖς ὥραισι βρύουσα, ἕδρανον ἀθανάτου κόσμου, πολυποίκιλε κούρη, ἣ λοχίαις ὠδῖσι κύεις καρπὸν πολυειδῆ, ἀιδία, πολύσεπτε, βαθύστερν᾽, ὀλβιόμοιρε, ἡδυπνόοις χαίρουσα χλόαις πολυανθέσι δαῖμον, ὀμβροχαρής, περὶ ἣν κόσμος πολυδαίδαλος ἄστρων εἱλεῖται φύσει ἀενάωι καὶ ῥεύμασι δεινοῖς. ἀλλά, μάκαιρα θεά, καρποὺς αὔξοις πολυγηθεῖς εὐμενὲς ἦτορ ἔχουσα,  σὺν ὀλβίοισιν   ἐν ὥραις.

Ἀπόδοσις:
Ὢ θεὰ Γῆ, ἐσὺ ἡ μητέρα τῶν μακαρίων θεῶν
καὶ τῶν θνητῶν ἀνθρώπων,
που τρέφεις τὰ πάντα καὶ δίνεις τὰ πάντα, ποὺ
φέρεις εἰς πέρας τὴν ὡρίμαση τῶν καρπῶν καὶ
τὰ πάντα θανατώνεις, ποὺ βοηθᾷς τὴν αὔξηση
καὶ παράγεις καρποὺς καὶ εἶσαι γεμάτη ἀπὸ
ὡραῖες ἐποχὲς .
εἶσαι ὁ θρόνος τοῦ ἀθάνατου κόσμου, ὢ κόρη
πολυποίκιλη, ποὺ κυοφορεῖς πολύμορφο καρπὸ
μὲ τὰ ἐπιλόχια κοιλοπονήματα . ὢ ἀθάνατη,
πολυσέβαστη, μὲ τὰ βαθειὰ στέρνα, μὲ τὴν
εὐτυχισμένη μοῖρα, ποὺ χαίρεσαι στὶς
γλυκόπνοες χλόες, ἐσὺ ἡ θεὰ μὲ τὰ πολλὰ ἄνθη .
χαίρεσαι μὲ τὶς βροχές, καὶ γύρω ἀπὸ’σένα
περιστρέφεται ἕνας πολυποίκιλτος κόσμος ἀπὸ
ἀστέρια, ἀπὸ τὴν διαρκῶς ρέουσα φύση καὶ
ἀπὸ δυνατὰ ρεύματα.
Ἀλλὰ ἐσὺ ἡ μακάρια θεά, εἴθε νὰ αὐξήσεις
τοὺς καρπούς, ποὺ μᾶς δίνουν πολλὴ εὐχαρίστηση
καὶ νὰ ἔχεις εὐμενῆ καρδιὰ μαζὶ μὲ
εὐτυχισμένες ἐποχές.


ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ  ΦΥΣΕΩΣ

Ὦ φύσι παμμήτειρα θεά, πολυμήχανε μῆτερ, οὐρανίῃ  πρέσβειρα, πολύκτιτε δαῖμον, ἄνασσα• πανδαμάτωρ, ἀδάμαστε, κυβερνήτειρα, παναυγής, παντοκράτειρα, τετιμέν’ ἀεὶ, πανυπέρτατε δαῖμον, ἄφθιτε, πρωτογένεια, παλαίφατε, κυδιάνειρα• ἐννυχίη, πολύπειρε, σελασφόρε, δεινοκάθεκτε, ἄψοφον ἀστραγάλοισι ποδῶν ἴχνος εἰλίσσουσα, ἁγνὴ, κοσμήτειρα θεῶν, ἀτελής τε τελευτή, κοινὴ μὲν πάντεσσιν, ἀκοινώνητε δὲ μούνη• αὐτοπάτωρ, ἀπάτωρ,  ἄρσην, πολύμητι, μεγίστη•  εὐανθὴς, πλοκίη, φιλίη, πολύμικτε, δαῆμον• ἡγεμόνη, κράντειρα, φερέσβιε, πάντροφε κούρη, αὐτάρκεια, Δίκη• Χαρίτων πολυώνυμε πειθὼ• αἰθερίη, χθονίη τε, καὶ εἰναλίη μεδέουσα•  πικρὴ μὲν φαύλοισι, γλυκεῖα δὲ πειθομένοισιν• πάνσοφε, πανδώτειρα, κομίστρια, παμβασίλεια• αὐξιτρόφος, πίειρα, πεπαινομένων τε λύτειρα• πάντων μὲν σὺ πατὴρ, μήτηρ, τροφὸς, ἠδέ τιθηνός•  ὠκυλόχεια, μάκαιρα, πολύσπορος, ὡριάς, ὁρμή παντοτεχνές, πλάστειρα, πολύτικτε, πότνιε δαῖμον, ἀϊδίη, κινησιφόρος, πολύπειρε, περίφρων• ἀενάῳ στροφάλιγγι θοὸν ρύμα δινεύουσα• πάνρυτε, κυκλοτερής, ἀλλοτριομορφοδίαιτε•  εὔθρονε, τιμήεσσα, μόνη τὸ κριθὲν τελέουσα, σκηπτουχοῦσ’ ἐφύπερθε, βαρυβρεμέτειρα, κρατίστη•  ἄτρομε, πανδαμάτειρα, πεπρωμένη αἶσα πυρίπνους• ἀΐδιος ζωή,  ἠδ’ ἀθανάτη τε πρόνοια•  πάντα σύ ἔσσι• τὰ πάντα σύ γάρ μούνη τάδε τεύχεις• ἀλλὰ, θεά λίτομαί σε, σὺν εὐόλβοισιν ἐν ὥραις εἰρήνην, ὑγίειαν ἄγειν, αὔξησιν ἁπάντων.


Ἀπόδοσις:
Ὢ θεὰ Γῆ, ἐσὺ ἡ μητέρα τῶν μακαρίων θεῶν
καὶ τῶν θνητῶν ἀνθρώπων,
που τρέφεις τὰ πάντα καὶ δίνεις τὰ πάντα, ποὺ
φέρεις εἰς πέρας τὴν ὡρίμαση τῶν καρπῶν καὶ
τὰ πάντα θανατώνεις, ποὺ βοηθᾷς τὴν αὔξηση
καὶ παράγεις καρποὺς καὶ εἶσαι γεμάτη ἀπὸ
ὡραῖες ἐποχὲς .
εἶσαι ὁ θρόνος τοῦ ἀθάνατου κόσμου, ὢ κόρη
πολυποίκιλη, ποὺ κυοφορεῖς πολύμορφο καρπὸ
μὲ τὰ ἐπιλόχια κοιλοπονήματα . ὢ ἀθάνατη,
πολυσέβαστη, μὲ τὰ βαθειὰ στέρνα, μὲ τὴν
εὐτυχισμένη μοῖρα, ποὺ χαίρεσαι στὶς
γλυκόπνοες χλόες, ἐσὺ ἡ θεὰ μὲ τὰ πολλὰ ἄνθη .
χαίρεσαι μὲ τὶς βροχές, καὶ γύρω ἀπὸ’σένα
περιστρέφεται ἕνας πολυποίκιλτος κόσμος ἀπὸ
ἀστέρια, ἀπὸ τὴν διαρκῶς ρέουσα φύση καὶ
ἀπὸ δυνατὰ ρεύματα.
Ἀλλὰ ἐσὺ ἡ μακάρια θεά, εἴθε νὰ αὐξήσεις
τοὺς καρπούς, ποὺ μᾶς δίνουν πολλὴ εὐχαρίστηση
καὶ νὰ ἔχεις εὐμενῆ καρδιὰ μαζὶ μὲ
εὐτυχισμένες ἐποχές.

Ὢ θεὰ Φύσι, μητέρα τῶν πάντων, πολυμήχανη μητέρα,
ἐπουράνια, σεβαστὴ θεὰ ποὺ κτίζεις τὰ πάντα, βασίλισσα .
ἐσὺ δαμάζεις τὰ πάντα, εἶσαι ἀκατανίκητη, ἐσὺ κυβερνᾷς, λάμπεις πολύ, εἶσαι ἡ κυρία τῶν πάντων, πάντοτε τιμημένη, ὁ ὑπεράνω ὅλων θεὸς .
εἶσαι ἀθάνατη, πρωτότοκη, πανάρχαια καὶ στοὺς ἄνδρες παρέχεις δόξα .
νυχτερινή, πολύπειρη, φέρεις τὸ φῶς, δύσκολα καθησυχάζεις, καὶ περιελίσσεις ἀθόρυβα τὰ ἴχνη τῶν ποδιῶν σου. Εἶσαι ἁγνή, διατάσσεις τοῦ θεούς,
εἶσαι τὸ τέλος χωρὶς νὰ ἔχεις τέλος.
Εἶσαι κοινὴ σὲ ὅλα ἀλλὰ μόνο σὲ ἐσένα δὲν συμμετέχει τίποτα .
Εἶσαι ἡ ἴδια πατέρας τοῦ ἑαυτοῦ σου, διότι πατέρα δὲν ἔχεις, εἶσαι καὶ ἀρσενικὴ καὶ πολυμήχανη καὶ μεγίστη .
ἀνθηρή, περιπλέκεις τὰ πάντα, εἶσαι φίλη, ἀναμιγνύεις τὰ πάντα
καὶ εἶσαι ἔμπειρη .
ὁδηγός, κυβερνήτις, φέρεις ζωή, εἶσαι κόρη ποὺ τρέφεις τὰ πάντα,
αὐτάρκεια, Δίκη . εἶσαι ἡ πειθὼ τῶν Χαρίτων μὲ πολλὰ ὀνόματα .
αἰθερία, ἐπίγεια ἀρχόντισσα καὶ θαλασσινὴ . πικρὴ μὲν γιὰ τοὺς φαύλους,
ἀλλὰ γλυκειὰ σὲ ἐκείνους ποὺ πείθονται σὲ ‘σένα.
σοφὴ σὲ ὅλα, παρέχεις τὰ πάντα . τρέφεις τὰ πάντα καὶ τὰ αὐξάνεις, λιπαρὰ
καὶ ἀπελευθερώνεις, καταστρέφεις, ἐκεῖνα ποὺ ὡριμάζουν, ποὺ πεθαίνουν .
σὺ εἶσαι ὁ πατέρας τῶν πάντων καὶ ἐπίσης μητέρα, τροφὸς καὶ βυζάστρα .
βοηθᾷς στὴν παραγωγὴ τῶν προϊόντων, μακάρια, ἔχεις πολλὰ σπέρματα, καὶ γίνεσαι στὸν καιρὸ ποὺ πρέπει, ὁρμή.
δημιουργεῖς τὰ πάντα, εἶσαι πλάστρα, κτίζεις πολλά, σεβαστὴ θεὰ αἰώνια,
φέρεις τὴν κίνηση, εἶσαι πολύπειρη, εἶσαι συνετὴ . καὶ κινῆσαι σὰν γρήγορο ρεῦμα μὲ ἀδιάκοπο στροβιλισμὸ .
διαρρέεις ἀπὸ παντοῦ, κινῆσαι κυκλικὰ καὶ διαρκῶς μεταβάλλεις μορφὴ .
ἔχεις ὡραῖο θρόνο, τιμημένη, μόνο ἐσὺ ἐκτελεῖς ἐκεῖνο ποὺ ἀποφασίστηκε
καὶ κρατᾷς τὸ σκῆπτρο ἀπὸ ἐπάνω, καὶ βροντᾷς δυνατά, ἐσὺ ἡ πανίσχυρη.
ἀτρόμητη, ποὺ δαμάζεις τὰ πάντα, ἡ προωρισμένη μοῖρα, ποὺ ἀποπνέεις φωτιὰ .
αἰώνια ζωὴ καὶ ἀθάνατη πρόνοια .
τὰ πάντα εἶσαι ἐσὺ . διότι μόνη σου ἐσὺ κατασκευάζεις ὅλα αὐτά.
Ἀλλὰ σὲ παρακαλῶ, θεά μου, νὰ μᾶς φέρῃς μαζὶ μὲ τὶς εὐτιχισμένες ὧρες,
εἰρήνη, ὑγεία καὶ αὔξηση τῶν πάντων.___________________________________________________________________________________________
ΜΕΛΕΤΕΙ ΤΟ ΠΑΝ

    La date/heure actuelle est Mer 20 Nov - 14:07